Ny beläggning

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Ny beläggning

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Slagning av sly i dikena görs i höst

Grusning och saltning

Den 30/3 2022 hade vägfogde och vägföreningens ordförande planeringsmöte med vår entreprenör, där diskuterades underhåll av grusvägar, man har som ambition att en stor andel av Ramsdals vägnät ska grusas och saltas under april månad. Detta kommer att ske under ordinarie arbetsdagar.
Under september kommer asfaltering att utföras på Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen.
Mer detaljerad information kommer inom kort.

Information angående Ramsdals Vägförenings Årsmöte

Med anledning av pågående ”Lockdown” och begränsat antal personer vid sammankomster, har styrelsen för Vägföreningen beslutat att ha årsmötet i form av poströstning.
Utskicket till medlemmarna kommer att ske under vecka 18,nehållande årsredovisning, revisorns uttalanden, motion, val, samt formulär att fylla i och återsända det med bifogat frankerat kuvert, alternativt lägga formuläret i brevlådan vid tomtkontoret.

Formuläret följer de enligt stadgarna beslutade punkterna. Medlemmarna får 3 alternativ att svara på JA,  NEJ,  AVSTÅR samt en ruta för att lämna synpunkter.

Formuläret skall vara Vägföreningen tillhanda senast 21 maj, därefter inkomna svar beaktas ej.           

Årsmöte kommer att hållas den 29 maj med ordförande Sune Karlsson och förtroende vald revisor Göran Pettersson, samt medlemmar ur styrelsen Protokoll kommer att upprättas och meddelas på hemsidan samt stora anslagstavlan och tomtkontoret.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordförande

Uppdatering Vägarbeten

Asfalteringen av Hamnvägen, Bäckvägen och Strömmenvägen, är nu utförd. På Strömmenvägen grävde vi ur dåliga delar och påförde nytt grus, markerings stolpar kommer att monteras vid djup dike. Arbetet utfördes under perfekta väderförhållanden. Vägföreningen erhåller 40 % bidrag från Trafikverket för Hamnvägen.

Linje målning av parkeringsplatser vid Gropviken, samt utläggning av grus
för stödkanter, längs de belagda vägarna, utföres under oktober månad.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Kommande beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten kommer att utföras under första delen av september.

De vägar vi skall asfaltera är:
Hamnvägen
Bäckvägen
Del av Strömmenvägen  (vid badet)

Arbetet beräknas ta 4 dagar, under denna period är framkomligheten på
dessa vägar begränsad. Meddelande om tider när de olika vägarna kommer att beläggas, meddelas på Hemsidan och på anslagstavlorna

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Styrelsens planering av årsmöte

Styrelsen för Ekonomiska föreningen har meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 16 maj 2020 i Gusum, Folkets Hus. Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter utfärdar följer styrelsen händelseutvecklingen. Beredskapen finns för att årsstämman måste skjutas fram i tid, om hårdare restriktioner införs vad gäller antal människor som får samlas. Det finns lagkrav på när stämma måste hållas men andra lagregleringar har företräde och som föreningen måste följa. Vi fortsätter dock som vanligt vad gäller upptryck av årsmöteshandlingar och utsändning av dessa via post och planerar för att stämma ska kunna hållas på meddelad tid. Vidare information publiceras på hemsidan och på föreningens officiella Facebook.

Hanteras av Teknet

Up ↑