Styrelsens planering av årsmöte

Styrelsen för Ekonomiska föreningen har meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 16 maj 2020 i Gusum, Folkets Hus. Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter utfärdar följer styrelsen händelseutvecklingen. Beredskapen finns för att årsstämman måste skjutas fram i tid, om hårdare restriktioner införs vad gäller antal människor som får samlas. Det finns lagkrav på när stämma måste hållas men andra lagregleringar har företräde och som föreningen måste följa. Vi fortsätter dock som vanligt vad gäller upptryck av årsmöteshandlingar och utsändning av dessa via post och planerar för att stämma ska kunna hållas på meddelad tid. Vidare information publiceras på hemsidan och på föreningens officiella Facebook.

Återställningsarbetet

Tack vare gynnsamt väder i höst, så har återställnings arbetena
enligt besiktnings protokollet färdigställts. Kvarstår sträckan från Dala till Södra Finnö vägen som ännu ej är utförd, samt passagen över Strömmen till Djursunda.

Fibern som idag är lagd på bron är felaktigt utförd, antingen skall den
monteras på stege  över bron, vilket är godkänt av Trafikverket, eller så gör man styrd borrning under Strömmen.

Enligt uppdrag
Roland Johansson
Styrelse Ledamot

Uppdatering kring återställning efter bredbandsutbyggnaden

Avtal för återställning efter nergrävning av fiber i vägområdet och markområde.
Har nu träffats mellan Mattias Lindgren Entreprenad AB och
IP-only, med start vecka 45.
De tider som gäller för färdigställandet av de besiktningsprotokollet
upptagna anmärkningarna, där Vägföreningen och Ekonomiska Föreningen
har gjort en egen förbesiktning, som är upptagna i slutbesiktnings protokollet är.

1 december skall Sågvägen och dike vid Strömmen vara klara,
justering av dikesslänter, trummor m.m. skall vara färdigställt 30 maj 2020.
Övriga kvarstående arbeten skall vara utförda senast 31 december 2020.

Vi kommer så länge väderleken tillåter återställa de i protokollet upptagna anmärkningarna.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Slutbesiktning slutförd med IP Only för de vägområden som hittills är klara

Fredagen den 11/10 träffades representanter för Vägföreningen och Ekonomiska föreningen representanter från IP Only för genomgång av återställande av skador som uppkommit i vägområdena och föreningens mark.

Sammanhållande och den oberoende besiktningsman som tecknats avtal med var styrande i mötet och gick igenom det avtal som tidigare tecknats mellan Vägföreningen och IP Only. Det finns dock fastigheter som ej anslutits där en ny besiktning görs senare sätt på samma sätt enligt upprättat avtal.

Det avtal som tecknats är rådande och för de åtgärder som skall genomföras är lagbundna vilket innebär att en tidsplan spikades vilket är bindande för IP Only att genomföra. Ifall det inte görs inom beslutad tidsram finns ett vitesföreläggande.

Följande åtgärder beslutades:
• Senast 31/5 2020 skall samtliga diken, trasiga vägtrummor och infarter var genomgångna och återställda i ursprungligt skick i vägområdet. Med det menas att en slät yta med jord skall anläggas i dikena, som går att underhålla med gräsklippare eller dyligt.
• Senast 31/12 2019 skall Sågvägens vägkanter och diken rättas till i ursprungligt skick, på ett
fackmannamässigt sätt, enligt regeln om vägområdens uppbyggnad. Fiberdragning över
Strömmens bro till Djursunda skall förankras enligt Trafikverkets regler. Öppna fiberbrunnar i
området skall vara åtgärdade inom samma tidsram.

Återställning efter bredbandsutbyggnaden

Ny projektledning för resterande och återställningsarbeten har utsetts,
Vi har haft ett första projektlednings möte 21 maj,
där vi gick igenom resterande återställningsarbeten.
Dessa arbeten har nu påbörjats, enligt besked av projektledaren kommer
troligen inte samtliga arbeten med bredbandsutbyggnaden att vara klara 
för än till årsskiftet.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Grusvägar inom Ramsdal-Djursunda

Med start vecka 14 kommer samtliga grusvägar inom Ramsdal-Djursunda att påföras ca. 5 cm. väggrus 0-16. Undantaget blir där IP-only inte återställt vägslänter och vägbana. På vissa delar av vägarna är det bra med grus, där kommer inte nytt grus att påföras. Åtgången grus är beräknad till ca. 1 000 ton.
Arbetet kommer utföras enligt följande:

Spridning av grusmaterialet, därefter får trafiken komprimera gruset under några veckor. Därefter kommer vägarna att justeras med vägsladd. Dammbekämpning (saltning) utföres därefter vid lämplig väderlek.

Ramsdals Vägförening
Enl. uppdrag
Roland Johansson

Information om slutbesiktningen

Fredagen 16 november hade vi slutbesiktning av arbeten gällande bredband och kabelarbeten i Ramsdal-Djursunda.

EON:s arbeten var i huvudsak färdigställda, medan IP-onlys arbeten inte var färdigställda.

Besiktningsmannens utlåtande blev, frånsett ganska många anmärkningar på IP-onlys arbete, att båda företagen skall överlämna sin egenkontroll till besiktningsmannen snarast.

Eon: markarbeten blev godkända, frånsett överlämnandet av egenkontrollen.

IP-onlys arbeten blev inte godkända vid slutbesiktningen, utan en fortsatt slutbesiktning skall ske före årsskiftet.

De anmärkningar som finns i protokollet skall om väderleken medger vara klara till 31/12 2018

Enligt uppdrag
/Roland Johansson
2018-11-23

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR

Vägföreningen i Ramsdal informerar på detta sätt hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem i föreningen.

Vi är enligt lagen skyldig att behandla personuppgifter om dig i ett register som vi använder för att kunna kalla dig som behörig medlem till medlemsmöten och för att kunna administrera föreningens fakturor.

De uppgifter vi samlar in och behandlar för medlemmar är namn, adress, telefonnummer, mejladresser och husbeteckning.

Viktigt att veta är att medlemsuppgifterna bara behandlas av oss inom föreningen.

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlar om dig.

/Styrelsen
2018-05-25

Ny Sandficka

Styrelsen har beslutat att flytta sandfickan och bygga en ny vid den gamla branddammen.

Den nya sandfickan kommer att få en överbyggnad i betong med öppningsbart tak och blir i storlek lika som nuvarande. Den gamla sandfickan kommer att rivas.

Området vid gamla branddammen blir även uppställningsplats för maskiner och grusupplag. Den nuvarande infarten skall byggas om.
Kostnaden för detta ingår i årets budget.

2018-02-16
/Styrelsen

Hanteras av Teknet

Up ↑