Stadgar 2018

Ramsdals Vägföreningens Stadgar (2018)

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1                 Firma

Samfällighetens firma är Samfällighetsföreningen Ramsdals vägförening med organisationsnummer 72 50 00 – 5290, bildad genom förrättning 1969-07-04 enligt lagen om enskilda vägar.

§ 2                 Samfälligheten

Samfälligheten förvaltar de vägar som förrättningshandlingen 1969-07-04 förklarats vara Ramsdals vägförenings samt att handha de i samfälligheten ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts gäller även sådan annan allmän plats än väg som förklarats vara samfällighetens.

§ 3                 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

§ 4                 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2. Försäljer medlem sin fastighet skall i köpekontrakt intas bestämmelse med innehåll att ny ägare av fastigheten är skyldig att tillhöra samfälligheten och åta sig de förpliktelser som detta medlemskap medför. Utträde ur samfälligheten kan endast ske i samband med överlåtelse av den fastighet som medlemskapet avser. Överlåtelse och adressändringar skall omgående anmälas till styrelsen.

§ 5                 Styrelse, säte, sammansättning

För samfälligheten skall finnas en styrelse med säte i Söderköpings kommun. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en ersättare.

§ 6                 Styrelse

Styrelsen väljs vid årsmöte. Valbar till styrelsen är medlem, make till medlem eller person med vilken medlem stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande former. Mandattiden för ledamot är två år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7                 Styrelsens sammanträden

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöter minst sju dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Såsom styrelses beslut gäller den mening om vilken de flesta närvarande ledamöter är ense och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid sammanträde skall protokoll föras. Det skall justeras av ordföranden.

§ 8                 Styrelsens förvaltning

         Styrelsen skall:

1.      förvalta samfällighetens tillgångar

2.      föra redovisning över samfällighetens räkenskaper

3.      föra teckning över delägande fastigheter och ägare

4.      till årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

5.      tillse att samfällighetens egendom är försäkrad till betryggande belopp samt att för

         kassaförvaltningen finns betryggande garantiförsäkring

6.      upprätta och underhålla treårsplan för verksamheten

7.      i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsen handhavande av samfällighetens

         angelägenheter

Samtliga fakturor skall dubbelattesteras. Samtliga styrelseledamöter har attesträtt. Av möte beslutade avgifter uppbärs av styrelsen och skall, om ordinarie möte inte bestämmer annat, erläggas inom två månader efter ordinarie möte på sätt styrelsen anvisar. Efter sagda tid skall styrelsen upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om indrivning av resterande bidrag jämte indrivningskostnad.

§ 9                 Revision

För granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en revisor och en revisorssuppleant. Revisor utses på årsmöte. Mandattiden är två år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 10               Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår.

§ 11               Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10.000 kronor.

§ 12               Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast fem månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det nödvändigt utlysa extra möte. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra möte utlyses gäller att en femtedel av medlemmarna skall ställa sig bakom begäran. Till årsmöte skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt budget tillsändas medlemmarna. För att ha rösträtt skall medlem ha betalat alla fakturerade avgifter. Medlem har en röst per fastighet. Rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en fastighet utöver den egna. Som mötets beslut gäller den mening för vilken flest röster avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 13               Kallelse till årsmöte

Kallelse till möte skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev till varje medlem senast

14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall förekomma. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på sätt som styrelsen beslutar.

§ 14               Av medlemmar väckta frågor

Medlem kan väcka förslag rörande samfällighetens verksamhet. Förslag, som skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 10 januari. Styrelsen skall bereda förslagen och bifoga förslag och beredningsyttrande med årsmöteshandlingarna.

§ 15               Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.      Närvaroregistrering, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter.

2.      Fråga om kallelse till mötet behörigen skett.

3.      Val av ordförande för mötet.

4.      Val av sekreterare för mötet.

5.      Godkännande av röstlängd.

6.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

7.      Föregående mötes protokoll.

8.      Förvaltningsberättelse.

9.      Revisorernas berättelse.

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.    Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag.

12.    Beslut av avgifter och senaste betalningsdatum.

13.    Styrelsearvodet föreslås årsmötet av valberedningen dels ett belopp för ordföranden,

         dels ett belopp för övriga styrelsen inklusive ersättare och ett belopp för revisorerna.

         Beslut om arvode till styrelse och revisorerna.

14.    Val av ordföranden för två år (vartannat år).

15.    Val av styrelseledamöter för två år.

16.    Val av ersättare till styrelsen för två år.

17.    Val av revisor för två år.

18.    Val av revisorsersättare för två år.

19.    Val av valberedning för ett år.

20.    Av styrelse och medlemmar aktualiserade frågor.

21.    Övriga ärenden.

22.    Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt.

§ 16               Årsmötesbeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. I fråga om omröstning mm gäller § 48, 49, 51 och 52 i lagen om förvaltning av samfälligheter.

§ 17               Protokolljustering, tillgänglighållande

Protokollet skall justeras inom två veckor och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 18               Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltig med mindre än samtliga medlemmar därom förenar sig eller beslut på två varandra följande möten, varvid minst ett är ordinarie årsmöte, vardera biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Det senaste mötet skall hållas tidigast en månad och senast tolv månader efter det första mötet.

§ 19              Samfällighetens upplösning

Beslut om samfällighetens upplösning är icke giltig med mindre det fattas på två varandra följande möten, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte. På det sammanträde som sist äger rum måste två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträda beslutet och länsstyrelsen medge upplösning. Upplöses samfälligheten och kvarstår behållning sedan alla skulder blivit betalda skall denna behållnings lämnas till organisation, som övertar samfällighetens uppgifter.

Hanteras av Teknet

Up ↑