Uppdatering kring återställning efter bredbandsutbyggnaden

Avtal för återställning efter nergrävning av fiber i vägområdet och markområde.
Har nu träffats mellan Mattias Lindgren Entreprenad AB och
IP-only, med start vecka 45.
De tider som gäller för färdigställandet av de besiktningsprotokollet
upptagna anmärkningarna, där Vägföreningen och Ekonomiska Föreningen
har gjort en egen förbesiktning, som är upptagna i slutbesiktnings protokollet är.

1 december skall Sågvägen och dike vid Strömmen vara klara,
justering av dikesslänter, trummor m.m. skall vara färdigställt 30 maj 2020.
Övriga kvarstående arbeten skall vara utförda senast 31 december 2020.

Vi kommer så länge väderleken tillåter återställa de i protokollet upptagna anmärkningarna.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Slutbesiktning slutförd med IP Only för de vägområden som hittills är klara

Fredagen den 11/10 träffades representanter för Vägföreningen och Ekonomiska föreningen representanter från IP Only för genomgång av återställande av skador som uppkommit i vägområdena och föreningens mark.

Sammanhållande och den oberoende besiktningsman som tecknats avtal med var styrande i mötet och gick igenom det avtal som tidigare tecknats mellan Vägföreningen och IP Only. Det finns dock fastigheter som ej anslutits där en ny besiktning görs senare sätt på samma sätt enligt upprättat avtal.

Det avtal som tecknats är rådande och för de åtgärder som skall genomföras är lagbundna vilket innebär att en tidsplan spikades vilket är bindande för IP Only att genomföra. Ifall det inte görs inom beslutad tidsram finns ett vitesföreläggande.

Följande åtgärder beslutades:
• Senast 31/5 2020 skall samtliga diken, trasiga vägtrummor och infarter var genomgångna och återställda i ursprungligt skick i vägområdet. Med det menas att en slät yta med jord skall anläggas i dikena, som går att underhålla med gräsklippare eller dyligt.
• Senast 31/12 2019 skall Sågvägens vägkanter och diken rättas till i ursprungligt skick, på ett
fackmannamässigt sätt, enligt regeln om vägområdens uppbyggnad. Fiberdragning över
Strömmens bro till Djursunda skall förankras enligt Trafikverkets regler. Öppna fiberbrunnar i
området skall vara åtgärdade inom samma tidsram.

Hanteras av Teknet

Up ↑