Information angående Ramsdals Vägförenings Årsmöte

Information angående Ramsdals Vägförenings Årsmöte

Med anledning av pågående ”Lockdown” och begränsat antal personer vid sammankomster, har styrelsen för Vägföreningen beslutat att ha årsmötet i form av poströstning.
Utskicket till medlemmarna kommer att ske under vecka 18,nehållande årsredovisning, revisorns uttalanden, motion, val, samt formulär att fylla i och återsända det med bifogat frankerat kuvert, alternativt lägga formuläret i brevlådan vid tomtkontoret.

Formuläret följer de enligt stadgarna beslutade punkterna. Medlemmarna får 3 alternativ att svara på JA,  NEJ,  AVSTÅR samt en ruta för att lämna synpunkter.

Formuläret skall vara Vägföreningen tillhanda senast 21 maj, därefter inkomna svar beaktas ej.           

Årsmöte kommer att hållas den 29 maj med ordförande Sune Karlsson och förtroende vald revisor Göran Pettersson, samt medlemmar ur styrelsen Protokoll kommer att upprättas och meddelas på hemsidan samt stora anslagstavlan och tomtkontoret.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordförande

____________________________________________________________________________

Hastighetsnedsättning
Med anledning av att Länsstyrelsen inte medger hastighetsnedsättning till 40 km/tim. Har styrelsen beslutat att 40 km/tim skall gälla som rekommenderad hastighet inom hela området Ramsdal-Djursunda.
50 km/tim. gäller fortfarande från avfarten väg 818 till anslagstavlan. Omskyltning kommer att ske under februari.
Styrelse har också beslutat att inte montera upp några farthinder under perioden juni-augusti Frånsett ett farthinder på Ramsdalsvägen vid fotbollsplan.

Hanteras av Teknet

Up ↑