Information angående Ramsdals Vägförenings Årsmöte

Med anledning av pågående ”Lockdown” och begränsat antal personer vid sammankomster, har styrelsen för Vägföreningen beslutat att ha årsmötet i form av poströstning.
Utskicket till medlemmarna kommer att ske under vecka 18,nehållande årsredovisning, revisorns uttalanden, motion, val, samt formulär att fylla i och återsända det med bifogat frankerat kuvert, alternativt lägga formuläret i brevlådan vid tomtkontoret.

Formuläret följer de enligt stadgarna beslutade punkterna. Medlemmarna får 3 alternativ att svara på JA,  NEJ,  AVSTÅR samt en ruta för att lämna synpunkter.

Formuläret skall vara Vägföreningen tillhanda senast 21 maj, därefter inkomna svar beaktas ej.           

Årsmöte kommer att hållas den 29 maj med ordförande Sune Karlsson och förtroende vald revisor Göran Pettersson, samt medlemmar ur styrelsen Protokoll kommer att upprättas och meddelas på hemsidan samt stora anslagstavlan och tomtkontoret.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordförande

Uppdatering Vägarbeten

Asfalteringen av Hamnvägen, Bäckvägen och Strömmenvägen, är nu utförd. På Strömmenvägen grävde vi ur dåliga delar och påförde nytt grus, markerings stolpar kommer att monteras vid djup dike. Arbetet utfördes under perfekta väderförhållanden. Vägföreningen erhåller 40 % bidrag från Trafikverket för Hamnvägen.

Linje målning av parkeringsplatser vid Gropviken, samt utläggning av grus
för stödkanter, längs de belagda vägarna, utföres under oktober månad.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Kommande beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten kommer att utföras under första delen av september.

De vägar vi skall asfaltera är:
Hamnvägen
Bäckvägen
Del av Strömmenvägen  (vid badet)

Arbetet beräknas ta 4 dagar, under denna period är framkomligheten på
dessa vägar begränsad. Meddelande om tider när de olika vägarna kommer att beläggas, meddelas på Hemsidan och på anslagstavlorna

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordf.

Styrelsens planering av årsmöte

Styrelsen för Ekonomiska föreningen har meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 16 maj 2020 i Gusum, Folkets Hus. Med anledning av rådande läge gällande Coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som regering och myndigheter utfärdar följer styrelsen händelseutvecklingen. Beredskapen finns för att årsstämman måste skjutas fram i tid, om hårdare restriktioner införs vad gäller antal människor som får samlas. Det finns lagkrav på när stämma måste hållas men andra lagregleringar har företräde och som föreningen måste följa. Vi fortsätter dock som vanligt vad gäller upptryck av årsmöteshandlingar och utsändning av dessa via post och planerar för att stämma ska kunna hållas på meddelad tid. Vidare information publiceras på hemsidan och på föreningens officiella Facebook.

Återställningsarbetet

Tack vare gynnsamt väder i höst, så har återställnings arbetena
enligt besiktnings protokollet färdigställts. Kvarstår sträckan från Dala till Södra Finnö vägen som ännu ej är utförd, samt passagen över Strömmen till Djursunda.

Fibern som idag är lagd på bron är felaktigt utförd, antingen skall den
monteras på stege  över bron, vilket är godkänt av Trafikverket, eller så gör man styrd borrning under Strömmen.

Enligt uppdrag
Roland Johansson
Styrelse Ledamot

Uppdatering kring återställning efter bredbandsutbyggnaden

Avtal för återställning efter nergrävning av fiber i vägområdet och markområde.
Har nu träffats mellan Mattias Lindgren Entreprenad AB och
IP-only, med start vecka 45.
De tider som gäller för färdigställandet av de besiktningsprotokollet
upptagna anmärkningarna, där Vägföreningen och Ekonomiska Föreningen
har gjort en egen förbesiktning, som är upptagna i slutbesiktnings protokollet är.

1 december skall Sågvägen och dike vid Strömmen vara klara,
justering av dikesslänter, trummor m.m. skall vara färdigställt 30 maj 2020.
Övriga kvarstående arbeten skall vara utförda senast 31 december 2020.

Vi kommer så länge väderleken tillåter återställa de i protokollet upptagna anmärkningarna.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Slutbesiktning slutförd med IP Only för de vägområden som hittills är klara

Fredagen den 11/10 träffades representanter för Vägföreningen och Ekonomiska föreningen representanter från IP Only för genomgång av återställande av skador som uppkommit i vägområdena och föreningens mark.

Sammanhållande och den oberoende besiktningsman som tecknats avtal med var styrande i mötet och gick igenom det avtal som tidigare tecknats mellan Vägföreningen och IP Only. Det finns dock fastigheter som ej anslutits där en ny besiktning görs senare sätt på samma sätt enligt upprättat avtal.

Det avtal som tecknats är rådande och för de åtgärder som skall genomföras är lagbundna vilket innebär att en tidsplan spikades vilket är bindande för IP Only att genomföra. Ifall det inte görs inom beslutad tidsram finns ett vitesföreläggande.

Följande åtgärder beslutades:
• Senast 31/5 2020 skall samtliga diken, trasiga vägtrummor och infarter var genomgångna och återställda i ursprungligt skick i vägområdet. Med det menas att en slät yta med jord skall anläggas i dikena, som går att underhålla med gräsklippare eller dyligt.
• Senast 31/12 2019 skall Sågvägens vägkanter och diken rättas till i ursprungligt skick, på ett
fackmannamässigt sätt, enligt regeln om vägområdens uppbyggnad. Fiberdragning över
Strömmens bro till Djursunda skall förankras enligt Trafikverkets regler. Öppna fiberbrunnar i
området skall vara åtgärdade inom samma tidsram.

Återställning efter bredbandsutbyggnaden

Ny projektledning för resterande och återställningsarbeten har utsetts,
Vi har haft ett första projektlednings möte 21 maj,
där vi gick igenom resterande återställningsarbeten.
Dessa arbeten har nu påbörjats, enligt besked av projektledaren kommer
troligen inte samtliga arbeten med bredbandsutbyggnaden att vara klara 
för än till årsskiftet.

Enligt uppdrag
Roland Johansson

Hanteras av Teknet

Up ↑