Åtgärder på och kring våra vägar

På väg in till Ramsdal fanns det en del hål i beläggningen som nu är lagat. Utöver detta har vi tillsammans med Ekonomiska föreningen under hösten kollat på träd som växer nära diket på föreningens mark och som inkräktar på dikets funktion. Träd har även i flera fall lutat ut över vägen till nackdel för lastbilstrafiken. Alla träd som behöver göras något åt kommer skog och mark att åtgärda.

Momsredovisning föreningar

Det är nya regler från Skatteverket som gäller Ekonomiska och Vägföreningen att redovisa moms. Det har varit känt ett tag nu men vi har inte haft en klar bild på NÄR. Efter en dialog med vår revisor bestämde vi i maj att vi från och med nästa faktura göra denna ändring på fakturorna. Dessutom gör vi denna justering i bokföringen retroaktivt från 1 januari i år.

När ni får fakturor i fortsättningen har vi dragit av 20% av  beslutade belopp på årsstämman och redovisat det som moms. På fakturan anges detta som 25% moms dvs ett påläggsbelopp. Totalen är detsamma för er. Det blir högst troligt inga konsekvenser alls för er och föreningarna men om sker så kommer det att finnas uppgift om det i nästa årsredovisning. Intäkter och kostnader tar ut varandra men det kan bli gynnsamt vid investeringar samt rörelser i kassan beroende på om vi skickar in moms eller har moms att återfå under året. 

Med vänliga hälsningar

Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård och Ramsdals Vägföreningen

Minnesord Roland

Roland, vår ordförande i Ramsdals Vägförening, har avlidit och finns inte hos oss längre.

Det går inte att med ett par rader beskriva vad du har betytt för oss. Hur många timmar och energi har inte du lagt på Ramsdals välbefinnande, en riktig eldsjäl.

Tack för alla kloka ord. Tack för din energi och glädje.

Tack för allt
/Styrelsen

Asfaltering klar

Asfaltering av Ramsdalsvägen till Strömshagsvägen utfördes under måndag 26/9 och tisdag 27/9, till ett mycket bra resultat.

Medlemmar ur styrelsen fungerade som trafikvakter, trafiken fungerade bra.

Kvarstår kantjustering med grus.

Slagning av sly i vägrenarna kommer att utföras senare delen av oktober.

Ny beläggning

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Ny beläggning

Asfaltering av Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen kommer att ske måndag och tisdag 26-27 september.
Under tiden är det begränsad framkomligt och väntetider kan uppstå, arbetet påbörjas måndag kl. 07.00 och pågår till sen kväll.
Tisdagen beräknas arbetet vara klart på eftermiddagen.

Alternativ väg är gång-och cykelvägen via Gropviken. Personal från Vägföreningen finns på plats för hänvisning.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson

Slagning av sly i dikena görs i höst

Grusning och saltning

Den 30/3 2022 hade vägfogde och vägföreningens ordförande planeringsmöte med vår entreprenör, där diskuterades underhåll av grusvägar, man har som ambition att en stor andel av Ramsdals vägnät ska grusas och saltas under april månad. Detta kommer att ske under ordinarie arbetsdagar.
Under september kommer asfaltering att utföras på Ramsdalsvägen, från Hamnvägen till Strömshagsvägen.
Mer detaljerad information kommer inom kort.

Information angående Ramsdals Vägförenings Årsmöte

Med anledning av pågående ”Lockdown” och begränsat antal personer vid sammankomster, har styrelsen för Vägföreningen beslutat att ha årsmötet i form av poströstning.
Utskicket till medlemmarna kommer att ske under vecka 18,nehållande årsredovisning, revisorns uttalanden, motion, val, samt formulär att fylla i och återsända det med bifogat frankerat kuvert, alternativt lägga formuläret i brevlådan vid tomtkontoret.

Formuläret följer de enligt stadgarna beslutade punkterna. Medlemmarna får 3 alternativ att svara på JA,  NEJ,  AVSTÅR samt en ruta för att lämna synpunkter.

Formuläret skall vara Vägföreningen tillhanda senast 21 maj, därefter inkomna svar beaktas ej.           

Årsmöte kommer att hållas den 29 maj med ordförande Sune Karlsson och förtroende vald revisor Göran Pettersson, samt medlemmar ur styrelsen Protokoll kommer att upprättas och meddelas på hemsidan samt stora anslagstavlan och tomtkontoret.

Ramsdals Vägförening
Roland Johansson
Ordförande

Hanteras av Teknet

Up ↑